شرایط ، ضوابط و مزایای نمایندگی
  • ثبت نام

مدارک مورد نیاز:

• کپی آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی یا جواز کسب

• کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت

• کپی کارت ملی مدیر شرکت / فروشگاه

• کپی شناسنامه مدیر شرکت / فروشگاه

• پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته مدیر شرکت / فروشگاه