کارخانه کاغذدیواری چرمی؛ پلاسکا

معادن سنگ های تزیینی؛ کانیکا

مزرعه مکانیزه؛ مهاباد